home | link | webboard | job | sitemap | forum |

Architect Council News

Title Post Datesort ascending
หลักเกณฑ์รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาและวิธีการทดสอบความรู้ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (update 19/08/53) 14/09/2010
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๕๓ (update 23/07/53) 14/09/2010
ประกาศสภาสถาปนิก เรื่องการรับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (update 15/07/53) 14/09/2010
การสมัครเป็นสถาปนิกอาเซียน 14/09/2010
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 14/09/2010
รายงานวิจัยโครงการ “การศึกษาผลกระทบจากการเปิดตลาดการค้าบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม” 14/09/2010
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาปนิก 03/02/2010
กำหนดให้สภาสถาปนิกเป็นหน่วยงานของรัฐ 14/01/2010
ข้อบังคับสภาสถาปนิกเรื่อง CPD และการออกใบอนุญาต 14/01/2010
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการประชุมของที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก 19/03/2009
แก้ไขจรรยาบรรณฯ นำวิชาชีพสู่สาธารณะ 29/08/2008
สภาสถาปนิก เสนอตัวจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการสภาสถาปนิกแห่งอาเซียน 29/08/2008
สภาสถาปนิกประกาศผลประกวดแบบโครงการก่อสร้างที่ทำการสภาสถาปนิก 29/08/2008
รายชื่อสมาชิกที่กำลังจะหมดอายุเดือน ต.ค. 2551 29/08/2008
ประกาศสภาสถาปนิกที่ 2 /2551 เรื่อง การจัดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารสำหรับการจัดสอบต่างจังหวัด 17/04/2008
คณะกรรมการสภาสถาปนิกขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิกประจำปี2551 17/04/2008
ประกาศผลการทดสอบ "ผู้ตรวจสอบอาคาร" จัดโดยสภาสถาปนิก 17/04/2008
หนังสือสึนามิ 19/02/2008
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงและข้อบังคับฉบับใหม่ ของสมาชิกสมาคม 01/02/2008
สภาสถาปนิกขอเชิญสมาชิกสภาสถาปนิก เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญสภาสถาปนิกครั้งที่ 1/2551 31/01/2008
ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง การลงลายมือชื่อในเอกสารคำร้องขอสมัครเป็นสมาชิก และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 31/01/2008
ตามที่สภาสถาปนิกได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ ซึ่งได้มีการพิจารณาร่าง พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 31/01/2008
กำหนดการสัมภาษณ์และอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 31/01/2008
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการสัมภาษณ์และอบรม เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 31/01/2008
ประกาศสภาสถาปนิกที่ 1/2551 เรื่อง การจัดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ปี 2551 31/01/2008
การยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ตามข้อ 5 ในกฎกระทรวงฯ 2549 31/01/2008
ข้อตกลงยอมรับสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมของอาเซียน ได้ลงนามแล้ววันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 31/01/2008
แนะนำเจ้าหน้าที่สภาสถาปนิก 31/01/2008
ผลการสอบความรู้และสอบเทียบวิทยฐานะผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประจำปี2550 31/01/2008
ประกวดแบบโครงการก่อสร้างที่ทำการสภาสถาปนิก 20/09/2007

Pages