home | link | webboard | job | sitemap | forum |

[ขยายเวลา] 21กพ57 | เชิญชวนเสนอชื่ออาคาร เข้ารับพิจารณาคัดเลือกอาคารใจดี ประจำปี 2557

ขอเชิญสถาปนิก/เจ้าของโครงการเสนอชื่ออาคาร  เพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกอาคารใจดี ประจำปี 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การมอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตรอาคารใจดี :
 1. เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนของการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการใช้งานกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ คนพิการ คนชรา หญิงมีครรภ์ และเด็ก เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ที่เหมาะสมกับทุกคน ตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)  และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของอาคารที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
 2. มอบรางวัลอาคารใจดี ให้กับอาคารที่ผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้ตราสัญลักษณ์ที่อาคารได้รับมอบติดไว้หน้าอาคารมิได้แสดงว่าอาคารนั้นชนะประกวดการออกแบบแต่อย่างใด แต่เป็นเครื่องรับประกันว่าอาคารนั้นๆได้รับการออกแบบตามหลักการและมาตรฐาน  Universal Design อย่างถูกต้องเหมาะสมสำหรับทุกคน เช่นเดียวกับสลากแสดงระดับคุณภาพสินค้า เช่น สลากเบอร์ 5 สำหรับสินค้าประหยัดไฟฟ้า หรือสลาก มอก. ที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


ประเภทอาคาร : ทุกประเภทอาคาร

วิธีการดำเนินการคัดเลือก :
            ในการคัดเลือกอาคาร  คณะกรรมการคัดเลือกอาคารใจดี จะพิจารณาโดยยึดถือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นหลัก ในชั้นต้นรายชื่อได้จากการที่คณะกรรมการฯ จะช่วยกันติดตามหรือสอบถามจากผู้รู้และผู้สนใจ รวมทั้งอาคารที่ได้รับการแนะนำจากสมาชิกของสมาคมฯ ตลอดจนการเสนอรายชื่อจากเจ้าของอาคาร หรือบุคคลทั่วไป
            เมื่อได้รับรายชื่อในชั้นต้นแล้ว คณะกรรมการฯ จะประสานไปยังเจ้าของอาคารนั้นๆเพื่อทำการสำรวจเบื้องต้น  จากนั้นคณะกรรมการฯจะประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกจากข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจมา และประเมินผลว่าอาคารนั้นๆผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือไม่ จนได้ผลสรุป
            อนึ่ง เกณฑ์การพิจารณาอาคารในเบื้องต้นให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้าย สัญลักษณ์ และการให้บริการข้อมูล

การเสนอชื่ออาคารเข้ารับการพิจารณา :
เจ้าของอาคาร นำส่งภาพถ่าย แผนผังและแบบโดยสังเขป และแผนที่แสดงที่ตั้ง พร้อมชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงาน พร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ e-mail

สถานที่ติดต่อ :
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ตั้ง                  : 248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซอย 17) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์            : 0 2319 6555 ต่อ 201
โทรสาร              : 0 2319 6419
e-mail      : asa.bric@gmail.com
 
กำหนดเวลา :

นำเสนอรายชื่ออาคาร :             ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
สำรวจอาคาร :                        กุมภาพันธ์-มีนาคม 2557
ประเมิณผลอาคาร :                  เมษายน 2557
มอบรางวัล :                           ภายในงานสถาปนิก '57

 


 

ข่าว: 
ช่วงเวลา: 
Fri, 02/21/2014