home | link | webboard | job | sitemap | forum |

14มีค57 | โครงการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2557


หลักการและเหตุผล
:
เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้งานประกอบวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมของไทย ให้เติบโตและพัฒนาไปสู่สากล พร้อมสร้างรากฐานของการปฏิบัติวิชาชีพงานออกแบบสถาปัตยกรรมของสถาปนิกไทยให้ก้าวหน้ามั่นคง และ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติโดยทั่วไปนั้น การผลักดันส่งเสริมงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า สมควรได้รับการยกย่อง เผยแพร่ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นส่วนสำคัญในวงการวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างเห็นได้ชัด
 
วัตถุประสงค์ :
-  เพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติต่อสถาปนิกที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพต่อวงการออกแบบสถาปัตยกรรม ต่อสังคม ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล
-  เพื่อเผยแพร่ผลงานสถาปัตยกรรม และสร้างทัศนคติอันดีต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรมไปสู่ สมาชิกสมาคมฯ, ประชาชนทั่วไป และรวมถึงบุคคลต่างๆในสังคม
-  เพื่อเป็นการผลักดันและเผยแพร่ผลงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าของไทย และ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของวงการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยสถาปนิกไทย ให้เป็นที่ประจักษ์และมีระดับเทียบเท่าสากล
 
คุณสมบัติผลงานที่มีสิทธิ์ส่งเข้าคัดเลือก :
-  เป็นผลงานที่ออกแบบโดยสถาปนิก หรือ สำนักงานสถาปนิก  ที่เป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ
-  เป็นผลงานที่ได้รับออกแบบก่อสร้างใหม่ หรือ เป็นโครงการที่ได้รับออกแบบและก่อสร้างโดยการดัดแปลงหรือต่อเติมที่ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันปิดรับผลงาน
-  เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่นฯ ประจำปี ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ
-   ผลงานที่คณะกรรมการตัดสิน  มีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้ออกแบบหรือเป็นที่ปรึกษาโครงการไม่มีสิทธิ์ส่งเข้าคัดเลือก
 
ประเภทรางวัล :
-  รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2557
-  รางวัลสถาปัตยกรรมที่สมควรเผยแพร่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2557
 
การรับรางวัล :
-  ผลงานออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่นฯ สมาคมฯจะกราบบังคมทูลขอพระราชทานเข้าเฝ้ารับพระราชทานกิตติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่ประกาศเกียรติคุณ จารึกพระราชลัญจกร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปติดตั้งยังโครงการที่ได้รับการคัดเลือก
 
การแบ่งประเภทผลงานสถาปัตยกรรม :
-  การพิจารณารางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นฯ จะแบ่งประเภทอาคาร (Building Type) เป็น 9 ประเภท คือ
ประเภทที่  1 บ้านเดี่ยวพักอาศัย
ประเภทที่  2 อาคารพักอาศัยรวม
ประเภทที่  3 อาคารพาณิชย์
ประเภทที่ 4   โรงแรม  รีสอร์ท  และอาคารนันทนาการ
ประเภทที่ 5   อาคารสถาบัน หรืออาคารทางศาสนา
ประเภทที่ 6   อาคารโครงสร้างพิเศษ(ศูนย์กีฬา, สนามกีฬา และ  สนามบิน ฯลฯ)
ประเภทที่ 7   อาคารอุตสาหกรรม
ประเภทที่ 8   อาคารประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดล้อมอาคาร
ประเภทที 9   โครงการปรับปรุงอาคารเดิม
-     ผลงานที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแจ้งประเภทผลงานให้ชัดเจน โดยผลงานแต่ละอาคารสามารถส่งได้หลายประเภท และการตัดสินจะพิจารณาตามเอกสารประกอบผลงาน
-     ไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล
 
ขั้นตอนการคัดเลือก :
คณะกรรมการตัดสินฯจะพิจารณารอบแรกจากผลงานที่ส่งมา เพื่อเข้าสู่การพิจารณาในรอบสุดท้าย โดย สถาปนิกผู้ออกแบบ จะต้องอธิบายนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ และ/หรือนำคณะกรรมการตัดสินฯ เยี่ยมชมสถานที่จริง เพื่อใช้ประมวลผลในการตัดสิน โดยสมาคมฯสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพ วีดิทัศน์ เพื่อใช้ประกอบสื่อในการเผยแพร่
ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่นฯ จะได้รับการจัดแสดงผลงานอย่างเป็นทางการ ภายในงานสถาปนิก'57 และ จัดพิมพ์ผลงาน เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 
คณะกรรมการตัดสินผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น :
นายวีระพันธุ์  ชินวัตร                     กรรมการตัดสิน
นายรุจิโรจน์ อนามบุตร                   กรรมการตัดสิน
นายวิทวัชช์ เจริญพงศ์                    กรรมการตัดสิน
นายพจน์  สุยะสินธุ์                       กรรมการตัดสิน
นายชัยบูรณ์ ศิริธนะวัฒน์                กรรมการตัดสิน
นางสาวปฐมา หรุ่นรักวิทย์               กรรมการตัดสิน
นายทรงพร  สายสุวรรณ                 เลขานุการ
นายพีรยุทธ   เจริญผล                   เลขานุการ
 
กำหนดส่งผลงาน :
เปิดรับผลงาน       วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์  2557
ปิดรับผลงาน        วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม  2557   ก่อนเวลา 17:00 น. โดยถือวันและเวลาที่ผลงานส่งถึงสมาคมฯ
 
กำหนดการคัดเลือก และการประกาศรายชื่อผลงาน :
- การคัดเลือกผลงานรอบแรก  ตัดสินผลงาน  ภายในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557
- การคัดเลือกผลงานรอบสุดท้าย การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯและ/หรือเยี่ยมชมสถานที่จริงเพื่อใช้ประกอบการประมวลผลการตัดสิน ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที 20 เมษายน 2557
และ ประกาศรายชื่อผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่นฯ อย่างเป็นทางการในงานสถาปนิก'57
 
ข้อกำหนดเอกสารประกอบผลงานและแบบ  ที่จะส่งเข้าคัดเลือก  (คำอธิบายต่างๆให้ใช้ภาษาไทย) :
1. แบบแสดงรายละเอียดผลงาน (ขนาด A1)
โดยติดบน Future Board สีดำ ในแนวตั้งจำนวน 2 แผ่น วางต่อกันด้านข้าง ไม่ใส่กรอบจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย :
          - คำอธิบายประกอบผลงาน
               - ชื่อโครงการ
               - ที่ตั้งโครงการ
               - ปีที่ทำการออกแบบ ถึงปีที่ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ
               - สถาปนิก ระบุชื่อสำนักงาน (หากมี) หรือ รายชื่อบุคลากร และทีมผู้ร่วมงานออกแบบ
                - เจ้าของโครงการ และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง
               - รายละเอียดพื้นที่ใช้สอยโครงการ
               - ค่าก่อสร้างโครงการ
                - แนวความคิดในการออกแบบ
     - ผังบริเวณที่ตั้งโครงการ   ซึ่งแสดงสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน
     - ผังพื้น รูปด้าน รูปตัด และรายละเอียดที่จำเป็น
     - รูปถ่ายโครงการแสดงลักษณะและรายละเอียดที่สำคัญของผลงาน
 
2. เอกสารประกอบผลงาน (ขนาด A4)
เอกสารประกอบผลงาน  ให้พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4   โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ที่ www.asa.or.th หรือขอรับเอกสารได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยามฯ และอาษาเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่
ประกอบด้วย :
          - ชื่อโครงการ และที่ตั้งโครงการ
          - แนวความคิดในการออกแบบ
          - ผังพื้น  รูปด้าน รูปตัด  และแบบแสดงรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อแสดงให้เห็น แนวความคิดในการออกแบบ
          - รูปถ่ายอาคาร
          - รายละเอียดอื่นๆ
 
3. สื่ออีเลคทรอนิค (Digital File) ประกอบผลงาน
3.1 ไฟล์ .pdf ของแบบแสดงรายละเอียดผลงาน(A1) และเอกสารประกอบผลงาน (แบบฟอร์ม A4)
3.2 ไฟล์ภาพถ่าย .jpg file ความละเอียดไม่น้อยกว่า 350 dpi
ผลงานที่ส่งมาทั้งหมด สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมฯ สำหรับการผลิตงานสื่อ เพื่อเผยแพร่ในงานต่าง ๆ ของสมาคมฯ และตีพิมพ์ในสื่อทั้งในและต่างประเทศ
 
การส่งผลงาน   
ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้ที่ :
- คณะกรรมการดำเนินงาน การคัดเลือกสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2557
  สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
       248/1  ซอยศูนย์วิจัย 4  (ซ.17)  ถ.พระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10310
       โทรศัพท์: 0-2319-6555  โทรสาร: 0-2319-6419   หรือ
     - คณะกรรมการดำเนินงาน การคัดเลือกสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2557
       อาษาเซ็นเตอร์ ชั้น 5  ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่   โทรศัพท์: 0-2658-0560
 
คณะกรรมการดำเนินการ
1.       นายทรงพร  สายสุวรรณ                 อุปนายก/ประธานกรรมการดำเนินการ
2.       นายพีรยุทธ  เจริญผล                    อุปนายก/กรรมการดำเนินการ
3.       นายสราวุธ  กาญจนพิมาย               กรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
ข่าว: 
ช่วงเวลา: 
Sat, 02/01/2014
Fri, 03/14/2014