home | link | webboard | job | sitemap | forum |

18เมย57 | การประกวดแนวความคิด Experimental Design หัวข้อ “แปดสิบลูกบาศก์เมตร” ในงานสถาปนิก'57 | 18 l 80 ASA International Design competition

80 ลบ.ม l 80 m3

18 l 80   ASA     International Design competition

จากภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติหลายอย่าง เช่น ฤดูกาลที่ผิดแปลกไป
เกิดหิมะตกในหลายพื้นที่ที่ไม่เคยมีมาก่อน  ในบางพื้นที่มีอุณหภูมิที่ร้อนกว่า 40C  บางพื้นที่มีอากาศหนาวเกินกว่าที่เคยเป็น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง และบ่อยครั้ง ทำความเสียหายเป็นวงกว้าง
นับตั้งแต่ แผ่นดินไหว  สึนามิที่เมืองไทย อินเดีย พายุที่ฟิลิปปินส์  หิมะตกอย่างรุนแรงที่ญี่ปุ่นและ นิวยอร์ค

ทั้งนี้ผู้ประสบภัยจำนวนมาก ต้องไร้ที่อยู่อาศัย การอยู่รวมกันขาดการจัดการที่ดี ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
ในฐานะของสถาปนิกและผู้ออกแบบ ควรคิดว่าจะมีวิธีการอย่างไรในการจัดการปัญหาที่อยู่อาศัยนี้
เนื่องจาก key message ของงานสถาปนิกในปีนี้ ได้กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของสถาปนิกที่มีต่อสังคม
ในช่วงเวลาที่ก่อตั้งสมาคมวิชาชีพแห่งนี้ ทางสมาคมได้ให้อะไรแก่สังคมบ้าง ?

จึงเป็นการดี ที่ให้สถาปนิกออกแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ  โดยกำหนดพื้นที่ใช้สอย 80 ลบ.ม. 
ไม่กำหนดสถานที่ตั้ง  โดยงานที่ออกแบบจะต้องตอบสนองกับสภาวะดังกล่าวมาแล้วเบื้องต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ท่านประสงค์ อีกทั้งยังควรพิจารณาการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากของผู้ประสบภัย


คณะกรรมการตัดสิน   
กรรณิการ์ รัตนปรีดากุล
ชุตยาเวศ สินธุพันธุ์
วิภาวี  คุณาวิชยานนท์ 
จูน  เซคิโน 

การตัดสินผลงาน จะแบ่งเป็น 2 รอบคือ
1.    คณะกรรมการตัดสินเลือกผลงาน เข้ารอบ 7 ผลงาน
2.    เจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือก นำเสนอผลงานในงานสถาปนิก’57
*** ในกรณีที่ ผู้เข้ารอบ 7 ผลงานไม่สามารถเข้าร่วมในวันชี้แจงแบบได้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล***

รางวัล
รางวัลที่ 1      1 รางวัล : เงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลที่ 2      1 รางวัล : เงินสด   40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลชมเชย  5 รางวัล : เงินสด   20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
       
เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด
1.         ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบ  สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ  นิสิตและนักศึกษา สถาปนิกทั่วไป ประชาชนบุคคลทั่วไปทุกสาขาวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.         ผู้เข้าร่วมประกวดแบบ มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 1 ผลงาน หากเกินกว่านี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
3.         ผลงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อนและต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืนเพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป
4.           ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้เข้าร่วมประกวด
5.        สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้า
           ประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ในทุกรูปแบบ
 
รายละเอียดการนำเสนอผลงาน
1.         ให้กำหนดรูปแบบ เทคนิค และมาตราส่วนตามความเหมาะสม
2.         ให้แสดงความคิดในการออกแบบมีความยาวไม่เกิน 500 คำ
3.         ให้ใช้ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
4.         ให้แสดงผลงานในแนวตั้ง บนแผ่นกระดาษอย่างหนา ที่มีขนาด A1 ( 594 x 840 มม.) จำนวน 1 แผ่น ความหนาไม่เกิน 2 ซม.
5.         ให้แสดงรายละเอียดต่อไปนี้บนด้านหลังของแผ่นผลงานทุกแผ่น
-    หมายเลขของแผ่นเป็นเลขอารบิก ขนาดความสูง 1 นิ้ว ที่มุมขวาบนด้านหลังของแผ่นผลงานทุกแผ่น
-    สัญลักษณ์แทนชื่อผู้ส่งเข้าประกวด กำหนดด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่จำนวน 3 ตัวอักษรและตามด้วยตัวเลขอารบิก จำนวน 4 หลัก (เช่น ASA1234) ตัวอักษรและตัวเลขมีขนาดความสูง 1 นิ้วติดที่มุมขวาล่างด้านหลังของแผ่นงานทุกแผ่น หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าร่วมประกวด ลงบนกระดาษ A4 โดยใส่ ซองจดหมายสีขาว ปิดผนึก และ แสดงสัญลักษณ์อักษรหมายเลขที่ ได้กำหนดแทนชื่อผู้ส่งเข้าประกวดมีขนาดความสูง 1 นิ้ว บนหน้าซองให้ติดซองดังกล่าวไว้มุมซ้ายล่างด้านหลัง ของแผ่นงานทุกแผ่น
 
การส่งผลงาน
1. สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
    248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซ.17) ถ.พระราม 9
    แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
    หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
    คุณรติรัตน์  จันทร  
    โทรศัพท์ 0-2319-6555 ต่อ 113
    email. ratiratasa@gmail.com
    เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 น.-18.00 น.
2. อาษาเซ็นเตอร์
    ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่
    โทร. 0-2658-0560-1
    เปิดทำการ เวลา 10.00-21.00 น.

กำหนดการ
วันสุดท้ายของการรับผลงาน         :     วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557
**การส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราบนพัสดุไปรษณีย์เป็นหลัก  **

ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย (7 ผลงาน)     :     วันศุกร์ที่  25 เมษายน 2557
ณ สมาคมสถาปนิกสยามฯ  www.asa.or.th  และ Facebook : asafanpage

ตัดสินผลงาน                 :     วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557
ผู้เข้ารอบสุดท้าย นำเสนอแนวคิดการออกแบบ ต่อคณะกรรมการตัดสินเวลา 15.00 น. - 16.30 น. ณ ลานกิจกรรม ในงานสถาปนิก'57

พิธีมอบรางวัล                :     วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557
เวลา 18.30 น. ณ ลานกิจกรรม ในงานสถาปนิก'57

*****************************************************************
 

18 l 80 ASA International Design competition

The current global warming have impacts on ecosystem and increasing change to our climate, including snowfall
in the places that have never seen snow, high temperature of 40 Celsius or below-grade temperature.

There are many natural disasters occurring more frequently and have a worldwide effect, such as earthquake,
tsunami in Thailand and Indian, Typhoon in Philippines, and heavy snowfall in Japan and New York.

Due to these disasters, a large number of people have no place to stay and are forced to live in a shelter. Many
of these shelters have poor facility management which has an impact on occupational health. As creative,
architects, designers, we need to find a solution to solving the housing problems for these people. This year, the
key message for Architect’ 14 is architect’s role in society. The Association of Siamese Architects (ASA) has been
established since 1934, as a professional association, what has we done to society so far?

It is a good time for us to seek solutions that can demonstrate how architecture can help people in times of
urgent need caused by natural disasters. Creative, architects and designers are invited to design a disaster shelter
for use by a large number of people displaced by various natural disasters. The maximum volume of the shelter
shell not exceed to 80m3. There is no requirement for a specific site.

Jurors:
Kanika Ratanapridakul
Chutayaves Sinthuphan
Vipavee Kunavichayanont
Jun Sekino

Selection Procedure
1. Stage One Judging - Seven design projects will be shortlisted by the Awards’ Jury
2. Stage Two Judging - The shortlisted projects are required to make a presentation of their design project in
person.
*** If the shortlisted entrants can’t make a presentation of their design to the Awards’ Jury, they shell be
excluded from any consideration***

Prizes:
First Prize: THB 100,000 and Trophy
Second Prize: THB 40,000 and Trophy
5 Honorable Mentions: THB 20,000 and Trophy

Conditions of Entry:
1. The competition is opened to everyone, including foreigners.
2. No more than one application can be submitted. In the event that an applicant submits more than one
application, all applications in which that person has participated will be excluded.
3. All entry submissions should have legal rights and copyrights to all the material submitted. If the project
contains any material or elements that are not owned by the entrant, the submissions shell be excluded from
any consideration.
4. The copyright of the project belongs to the submitter.
5. All material submitted may be displayed or published at the discretion of the Association of Siamese Architects
under Royal Patronage.

Submission Requirement:
1. There is no restriction on the medium, colors or techniques use for the presentation.
2. The text should be a short description of the project and what its aims are. It should not be more than 500
words in length.
3. All written material shall be in Thai or English language only.
4. Each sheet shall be used in an upright position and limited to maximum 1 (one) sheet of A1 (594x840 mm) size
on a stiff, light mounted, not more than 2 cm. thick.
5. Each sheet shall be numbered in consecutive Arabic numerals and provided with a project ID. Each ID should
contain 3 uppercase characters and 4 digits in English (ex. ASA1234). The character and number should be 1” high
and placed at the bottom right on the obverse side of each sheet.
6. All participants should submit a separate of A4 size paper containing the participant’s real name, age, address
and contact number along with a certified copied of identification in a sealed envelope with the project code on
the bottom left of the envelope. The envelope should be pasted on the obverse side of each sheet

Submission:
The design for each entry to be submitted to:
1. The Association of Siamese Architects under Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai 4 (Soi 17), Rama IX Road, Bangkapi,
Huay Kwang, Bangkok 10310 THAILAND
Email: ratiratasa@gmail.com
Office hour: Monday – Friday 9.00-18.00 hrs

2. ASA Center
5th Floor Siam Discovery Center
Tel: +662-658-0560, +662-658-0561
Office hours: Everyday 10.00-21.00 hrs

Competition Timeline:
i) Last day for submission (latest by) April 18, 2014
**Submission to this deadline must be postmarked no later than April 18, 2014**
ii) Announcement of shortlisted project April 25, 2014
iii) The shortlisted projects are required to make a presentation of May 2, 2014
their design to the Awards’ Jury at 15.00-16.30 PM at Challenger Hall,
Impact Arena Exhibition and Convention Center
iv) Award Ceremony to be held at 18.30 PM at Challenger Hall, May 2, 2014
Impact Arena Exhibition and Convention Center


*****************************************************************

ข่าว: 
ช่วงเวลา: 
Fri, 04/18/2014