home | link | webboard | job | sitemap | forum |

Law & Regulations

Updated: 5 ก.พ. 2557
  • ข่าวกฎหมาย (* กฎหมายใหม่ๆ จะมีให้ดูและดาวน์โหลดในหน้าข่าวก่อนเสมอ *) 
  • อัพเดทกฎหมายใช้บ่อย (* ผู้ที่มี 'คู่มือกฎหมายใช้บ่อย' สามารถตรวจสอบและอัพเดทได้ที่นี่ *)
#1/56 - 9 ต.ค. 56 ปรับปรุงแก้ไขตารางสรุป ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556 
 #2/57 - 5 มี.ค. 57 แก้คำผิดในหนังสือคู่มือกฎหมายใช้บ่อย    
กฎหมายควบคุมอาคาร:
กฎหมายการผังเมือง  
กฎหมายการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายการจัดสรรที่ดิน  
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
กฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน 
กฎหมายการการขุดดินและถมดิน 
กฎหมายสถาปนิก : พระราชบัญญัติ / กฎกระทรวง / ข้อบังคับสภาสถาปนิก / ประกาศสภาสถาปนิก
กฎหมายและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารหรือวิชาชีพ  
 
  Description File Size
(KB)
   
กฎหมายควบคุมอาคาร - พระราชบัญญัติ
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 279    
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 69    
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 725    
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 1.0M    
กฎหมายควบคุมอาคาร - กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
 
กฎกระทรวง กำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555  146    
กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไข ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารสำหรับอาคารในโครงการที่รัฐจัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่สำหรับผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2554 100     
กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 125    
กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550 311    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ.2546) และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) - ลักษณะอาคาร ส่วนต่างๆ ของอาคาร ที่ว่างภายนอก แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร 397    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) แก้ไข กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) 75    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2546) แก้ไข กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) 41    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549) - การออกแบบโครงสร้าง 156    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549) แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) 84    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) 221    
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 157    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) - ระบบการระบายน้ำ, การกำจัดขยะฯ 104    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) - ที่จอดรถ, อาคารจอดรถ, ระบบยกรถขึ้นลงฯด้วยลิฟต์, ระบบเคลื่อนย้ายรถด้วยเครื่องจักรกล 41    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 41(พ.ศ. 2537) และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) - ประเภทของอาคารที่ต้องมีที่จอดรถ จำนวนที่จอดรถ 122    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) 56    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) - ระบบป้องกันอัคคีภัย, ห้องน้ำและห้องส้วม, ระบบการจัดแสงสว่างและระบายอากาศ, ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองกรณีฉุกเฉิน 153    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) 154    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537) และ ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) - อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 346    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 421    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537) แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 50    
กฎหมายควบคุมอาคาร - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครปฐม  (อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง) ใช้บังคับ 28 ม.ค. 2557 ถึง 27 ธ.ค. 2558      
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก  (อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง) ใช้บังคับ 6 ธ.ค. 2556 ถึง 5 ธ.ค. 2557      
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดจันทบุรี  (อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง) ใช้บังคับ 5 พ.ย. 2556 – 4 พ.ย. 2557 53     
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดราชบุรี  (อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง) ใช้บังคับ 8 พ.ค. 2556 – 7 พ.ค. 2557  59    
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่  (อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง) ใช้บังคับ 8 พ.ค. 2556 – 7 พ.ค. 2557 54     
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครนายก  (อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง) ใช้บังคับ 27 ก.พ. 2556 ถึง 26 ก.พ. 2557  56    
กฎหมายควบคุมอาคาร - กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ
 
ดู กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ที่ยังใช้บังคับทั้งหมด คลิกที่นี่
กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลดู่ใต้ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน และตำบลท่าน้าว ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2556      
กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี และตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 423     
กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางคล้า อำเภอราชสาส์น อำเภอพนมสารคาม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอแปลงยาว และอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2552 256     
กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอเมืองพังงา อำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2544แก้ไขโดย กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 110    
กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอเกาะลันตา อำเภอคลองท่อม อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2547 แก้ไขโดย กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 105    
กฎหมายควบคุมอาคาร - กฎกระทรวงอื่นๆ (เฉพาะฉบับที่สำคัญๆ และฉบับที่ออกใช้บังคับภายหลังหนังสือกฎหมายอาคาร อาษา/2542)
 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคารเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. 2555 64    
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารสำหรับอาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ พ.ศ. 2552 141    
กฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552 69    
กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2550 113    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2528)แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 62 (พ.ศ.2550)
- ค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียม
92    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 62 (พ.ศ.2550) แก้ไข กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) 65    
กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 90    
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองแต่งตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเป็นนายช่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 71    
กฎกระทรวง กำหนดแบบบัตรประจำตัวนายช่างและบัตรประจำตัวนายตรวจ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2549 114    
กฎกระทรวงกำหนดกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 1.6M    
กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 71    
กฎกระทรวง กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 86    
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารฯ พ.ศ. 2544 40    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2528) - วิธีการหรือเงื่อนไขให้กระทำผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต 73    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) - การกระทำซึ่งไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร การรื้อถอนอาคาร 71    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2534), ฉบับที่ 56 (พ.ศ. 2543) และ ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2544)
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาต การต่อใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญาต ฯลฯ
130    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2544) แก้ไข กฎกระทรวงฉบับที่ 10 49    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 56 (พ.ศ. 2543) แก้ไข กฎกระทรวงฉบับที่ 10 33    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) เพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2530)
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
132    
กฎหมายควบคุมอาคาร - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 247    
ดู ข้อบัญญัติกทม. เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ที่ยังใช้บังคับทั้งหมด คลิกที่นี่
ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารริมถนนพัทยาสายสองเชื่อมต่อระหว่างถนนพัทยาเหนือกับถนนทัพพระยา ตรงจุดตัดถนนทัพพระยากับถนนเฉลิมพระเกียรติทั้งสองฟากในท้องที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2551 94    
ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารริมถนนจอมเทียนสายหนึ่ง ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อระหว่างถนนทัพพระยา (บริเวณใกล้วงเวียนมัจฉานุ) จนถึงแยกถนนชัยพฤกษ์ และไปตามแนวถนนชัยพฤกษ์ ไปบรรจบกับถนนสุขุมวิท ทั้งสองฟากในท้องที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2551 94    
กฎหมายควบคุมอาคาร - ประกาศกรุงเทพมหานครและระเบียบกรุงเทพมหานคร
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ 281/2535 487    
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้าและทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. 2531 94    
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลอง พ.ศ. 2549 96    
 
กฎหมายการผังเมือง
 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 1.6M    
ดู กฎกระทรวงผังเมืองรวม ที่ยังมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน คลิกที่นี่
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (16 พ.ค. 56) (เฉพาะ text)  มีแก้คำผิดที่ท้ายเอกสาร (9 ต.ค. 56) 622    
     ใบแก้คำผิด  33    
แผนผังกำหนดประโยชน์การใช้ที่ดิน ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (16 พ.ค. 56) 16.8M    
ตารางสรุปข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556 (9 ต.ค. 56) 275   145 
BMLU56 เวอร์ชั่น 1.5.6 - โปรแกรมตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556 ของ ISA  805    
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวิธีการแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (8 ส.ค. 50) 60    
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 (5 ก.พ. 57)       
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 (21 พ.ค. 56)       
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต พ.ศ. 2554 (7 ก.ค. 54) 7.6M    
แผนผังกำหนดประโยชน์การใช้ที่ดิน ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 (16 พ.ค. 49) ** หมดอายุ ** .jpg    5.4M
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2548 (24 มี.ค. 48) ** หมดอายุ ** 2.9M    
 
กฎหมายการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 284     
ดู ประกาศกระทรวงฯ เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ที่ยังมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน คลิกที่นี่
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลงวันที่ 24 เม.ย. 2555) 238     
  - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556) แก้ไข ประกาศกระทรวงฯ ลงวันที่ 24 เม.ย. 2555  31    
  - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2556) แก้ไข ประกาศกระทรวงฯ ลงวันที่ 24 เม.ย. 2555 31    
สรุปประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำ และขั้นตอนที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (บางส่วน) 57    
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) - สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม         
 
กฎหมายการจัดสรรที่ดิน
 
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 97    
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 164    
ข้อกำหนด เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 122    
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 118    
ดู ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน ทั้ง 76 จังหวัด คลิกที่นี่ 
 
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
 
แผนที่บริเวณเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ สนามบินดอนเมือง พ.ศ. 2540  .jpg   9.11M 
แผนที่บริเวณเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ สนามบินสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2550  .jpg    3.3M
 
กฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน
 
กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552  94    
 
กฎหมายการขุดดินและถมดิน
 
พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 79    
กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 102    
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดความลึกหรือพื้นที่ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (25 มี.ค. 2545) 67    
 
กฎหมายสถาปนิก
 
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 95    
คำอธิบาย พระราชบัญญัตสถาปนิก พ.ศ. 2543 45    
กฎกระทรวง กำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 81    
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2546 41    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542) ออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 47    
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2554  33    
ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2552 แก้ไขโดย ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  130    
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิก ระดับสามัญสถาปนิก และระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ พ.ศ. 2545 42    
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับรองปริญญา อนุปริญญาและประกาศนียบัตรในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2545 46    
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก พ.ศ. 2545 62    
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2545 46    
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2544 62    
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการประชุมของที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก พ.ศ. 2544 แก้ไขโดย ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการประชุมของที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 103     
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2544 45    
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก พ.ศ. 2544 50    
ประกาศสภาสถาปนิก เรื่องการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นบุคคลธรรมดา พ.ศ. 2556 1109    
ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปของขอบข่ายกิจกรรม พวต.ประเภทต่างๆเเละหน่วย พวต.สำหรับกิจกรรม พวต.พ.ศ 2556 989    
ประกาศสภาสถาปนิก เรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน พ.ศ. 2556 769    
ประกาศสภาสถาปนิก เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเพื่อปฎิบัติวิชาชีพร่่วมกันระหว่างสถาปนิกไทยกับสถาปนิกต่างด้าว พ.ศ. 2556 1521    
 
กฎหมายและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารหรือวิชาชีพ
 
กฎกระทรวงกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 94    
กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 125    
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551 61    
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2551 74    
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2551 64    
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 53    
หนังสือกระทรวงคลังที่ กค 0903/ว.99 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2546 เรื่องแนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่ 836    
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 991 384
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง - ก.พ. 2550) - - 14.0M
ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ พ.ศ. 2544 - - 3.2M
คู่มือสถาปนิก 2547 เล่ม 1 - - 2.6M
คู่มือสถาปนิก 2547 เล่ม 2 - - 1.5M
เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารในข้อสอบกลางของสถาบันจัดอบรมต่างๆ - - 1.6M
OTTV52 เวอร์ชั่น 1.25 - โปรแกรมคำนวณ OTTV/RTTV ของ ISA   - - 1.1M
 
Legend:
Acrobat Document, คลิกเพื่อดูได้จาก Browser นี้เลย (ต้องการ Acrobat Reader เพื่อเปิด)
Zip File, คลิกเพื่อ Download (ต้องการ WinZip หรือ 7-Zip เพื่อเปิด)
Word Document
Excel Document
   
กฎหมายที่ออกใหม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือเพิ่งบรรจุในเว็บไซท์นี้
กฎหมายฉบับเดิมที่มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่ยังไม่มีให้ดูหรือดาวน์โหลด โปรดอดใจรอสักระยะหนึ่ง
มีระบบ Bookmark เพื่อช่วยในการค้นหาข้อกฎหมาย
   
แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: asa.bric@gmail.com
ASA Knowledage Center (Profressional):